top of page

Huishoudelijk regelement

DSCN0477.JPG

01.          De Orde der Nederlandse Valkeniers staat valkeniersaktehouders toe roofvogels, anders dan door de wet toegestane jachtvogels, op valkerij technische wijze te behandelen (met uitzondering als ministerieel anders is beslist).

 

02.          Leden die een veroordeling hebben voor een overtreding van de F&F wet kunnen worden geschorst door de ledenvergadering, waarna er kan worden beslist over eventueel ontzetting uit het lidmaatschap.

 

03.          De aspirant-leden en donateurs mogen geen roofvogels en/of uilen houden.

 

04.          Voorlichting door middel van publicaties, lezingen en /of radio -en televisieprogramma’s mogen alleen na toestemming van het bestuur.

 

05.          a.        Een aspirant-lid moet door twee valkeniersaktehouders worden               voorgedragen en deze valkeniersaktehouders voorzien de voordracht van het aspirant-lid van hun handtekeningen. 

b.            Een aspirant-lid is iemand die zich wil bekwamen in het beoefenen van de jacht met jachtvogels. Het aspirant-lid dient gedurende twee seizoenen een praktische stage te doorlopen bij twee verschillende mentoren. 

c.             Een aspirant-lid is verplicht voorafgaande aan het  nieuwe seizoen de naam van de mentor door te geven aan het secretariaat.

d.            Een aspirant-lid dient de twee stagejaren binnen een periode van vier jaar te doorlopen en binnen vijf jaar het valkeniersdiploma te behalen.

 

06.          Van beide jachtseizoenen maakt elk aspirant-lid een verslag van praktische ervaringen, deze verslagen blijven het bezit van de vereniging. De stagekaart met de 11 onderdelen dienen door de mentor(en) met een paraaf te worden bevestigd en voorzien van een kort verslag van de bevindingen van deze mentor(en).

 

07.          a.         Voor aspirant-leden is het bijwonen van minstens zes verschillende  thema-avonden (onderdeel van het praktische valkeniersexamen) wettelijk verplicht. 

b.            Aspirant-leden dienen aanwezig te zijn bij de jaarlijkse ledenvergaderingen, hun aanwezigheid daarbij maakt onderdeel uit van de stagebeoordeling. 

                                  

08.          Na het behalen van het wettelijk vastgestelde theoretisch jachtexamen en het praktische gedeelte van het Valkeniersexamen (zie punt 4 en 5) kan het aspirant-lid door het bestuur worden voorgesteld als vogelvoerend. Tevens komt hij in aanmerking voor een valkeniersdiploma (van de examencommissie) waarna hij een valkeniersakte kan aanvragen bij het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

 

09.          Onder mentor verstaan wij ieder die in het bezit is van een valkeniersakte die minstens drie jaren succesvol heeft gejaagd. Het mentorschap is geheel op vrijwillige basis.

 

10.          Een mentor stelt zich vrijwillig beschikbaar en aanvaardt de daaraan verbonden verplichtingen, het maken van een kort verslag op de stagekaart en het paraferen van (11) onderdelen op de stagekaart die onder zijn toezicht zijn gedaan.

 

11.           Bij verhindering voor een vergadering mogen wij van een ieder lid afmelding verwachten (fatsoensnorm) bij het secretariaat.

Van ieder lid wordt verwacht minstens één van de twee jaarlijkse ledenvergaderingen bij te wonen (zwaarwegende redenen uitgezonderd).

 

12.          Een dubbel lidmaatschap is voor iedereen toegestaan, een dubbele bestuursfunctie bij verschillende valkeniersverenigingen niet.

 

13.          De leden hebben de wettelijke en morele plicht zich te houden aan de letter en de geest van de Nederlandse en buitenlandse wetgeving op het gebied van vogelbescherming, jacht en valkerij, daarbij moet de legaliteit van de gefokte vogels aantoonbaar zijn.

 

14.          In een commissie of bestuur mogen geen aspirant-leden of donateurs zitting nemen.

 

15.          De contributie wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering. Zij die in de loop van het jaar lid worden, betalen de contributie over het lopende kalenderjaar, vanaf 1 november gaat de betaling in het volgende jaar lopen. Alle leden betalen hun contributie voor 31 maart van het lopende jaar.

 

16.          De penningmeester is belast met het innen, de opname en uitgave van gelden, boven een somma van 500 euro met machtiging van het bestuur. 

 

17.          Er zal gestreefd worden om viermaal contactavonden voor de leden te   organiseren.

18.          Beroepsmatige valkerij wordt in bepaalde gevallen toegestaan. Het is de taak van de ballotagecommissie om te oordelen wat toelaatbaar is, waarna in overleg met het bestuur gezamenlijk een voorstel wordt gedaan aan de algemene ledenvergadering.

 

19.          Voor leden die de contributie niet voldaan hebben, geldt de regel dat na de eerste ledenvergadering (meestal in april) men geen verenigingspost meer ontvangt, men na de aanmaning geschorst wordt door het bestuur en zal worden voorgedragen voor royement op de eerst volgende ledenvergadering.

 

20.          Alle aktehouders leveren per jaar een ornithologisch jaarverslag in bij de ornithologisch secretaris (bestuurslid). 

 

21.          Het bestuur heeft de mogelijkheid (na een gesprek met betrokkene) om een niet-actief aspirant-lid/ jagend lid voor te dragen voor royement.

 

22.          Indien de statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het bestuur.

 

 

 

 

.

cultureel.jpg
bottom of page